Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZAKŁAD ROLNICZO – PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” Spółka Akcyjna
Śmiłowo ul. Przemysłowa 4, 64 – 810 Kaczory, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS: 0000125562, NIP: 7641023748, REGON 570210990,
kapitał zakładowy wpłacony w całości: 32.364.500,00 zł

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następującym/cych celu/celach:

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane partnerom i podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie odrębych umów, głównie podwykonawcom z których usług korzystamy w celu realizacji naszych usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o których mowa powyżej we wskazanych celach, na podstawie zawartych umów powierzenia.

4. Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wynikajacy z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas), okres niezbędny do wykonania umowy lub okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie zamierzmay także przekazywać ich do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ZRP „Farmutil HS” S.A. mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@farmutil.pl.